baza noclegowa Zanocuj.com Noclegi w Górach
  » Jelenia Góra
  » Karpacz
  » Szczyrk
  » Wisła
  » Zakopane
Noclegi nad Morzem
  » Jastarnia
  » Karwia
  » Kołobrzeg
  » Łeba
  » Władysławowo
Noclegi na Mazurach
  » Ełk
  » Mikołajki
  » Mrągowo
  » Olsztynek
  » Szczytno
Wpisz nazwę miejscowości,
w której szukasz noclegu:
Zachodniopomorskie Mazowieckie Pomorskie Warmińsko - Mazurskie Lubuskie Wielkopolskie Kujawsko-Pomorskie Podlaskie Dolnośląskieskie Łódzkie Lubelskie Śląskie Świętokrzyskie Małopolskie Podkarpackie Opolskie
Wyszukiwanie noclegów
według województwa:
Wybierz województwo w
którym szukasz noclegu.

Regulamin:§ 1 Postanowienia ogólne
1. Dla uproszczenia wprowadza się termin "serwis" oznaczający serwis internetowy "Zanocuj.com" znajdujący się pod adresem: www.zanocuj.com
2. Abonent, w rozumieniu korzystania z usług internetowego ogólnopolskiego serwisu turystycznego www.zanocuj.com (dalej "regulamin") oznacza podmiot(Abonenta), na rzecz którego ma być przeprowadzona procedura rejestracji danych w bazie serwisu www.zanocuj.com. Abonentem może zostać każdy podmiot działający na terenie Polski.
3. Rejestracja danych w bazie zostanie przeprowadzona w oparciu o wypełniony przez Abonenta formularz w formie elektronicznej znajdujący się w serwisie, oraz po otrzymaniu dokonanej przez wnioskodawcę opłaty wg cennika w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia formularza.
4. Wypełnienie przez Abonenta formularza i jego przesłanie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści niniejszego regulaminu oraz uznaniem jego postanowień za obowiązujące i wiążące Abonenta w całości.
5. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie i cenniku, o których powiadomi wszystkich Abonentów pocztą elektroniczną lub informacją w "Aktualnościach" w serwisie www.zanocuj.com.
§ 2 Prawa i obowiązki
I. Abonent jest zobowiązany:
1. do podania w formularzu prawdziwych danych
2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i firmy przez Administratora w związku z procesem rejestracja danych w bazie serwisu.
3. w razie zmiany danych Abonenta dokonać ich aktualizacji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zmiany
4. do terminowego wnoszenia opłat za przedłużanie okresu użytkowania zarejestrowanych danych obiektu.
II. Administrator zobowiązany jest:
1. do przeprowadzenia procesu rejestracji danych Abonenta na podstawie danych zawartych w wypełnionym przez Abonenta formularzu
2. do odmowy rejestracji danych lub przerwania procedury w przypadku, gdy:
I.    Abonent podał nieprawidłowe dane,
II.   Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podane w formularzu dane mogą       służyć prowadzeniu nielegalnej działalności,
III.  Podane dane nie spełnia wymogów opisanych w § 4 (Administrator ocenia       samodzielnie, czy podane dane spełnia wymogi podane w tym paragrafie).
IV.  Abonent nie dokonał terminowo wymaganej opłaty za świadczone usługi,
V.   Podane dane są już zarejestrowane,
VI.  Abonent nie wypełnił prawidłowo formularza,
VII. Wystąpią inne ważne powody
§ 3 Odpowiedzialność
1. Abonent korzystający z serwisu ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zgodne z prawem polskim, zagranicznym i międzynarodowym podane treści i materiały umieszczone w edytowanym formularzu. Oznacza to zwolnienie Administratora z odpowiedzialności za szkody, mogące powstać w związku z korzystaniem z serwisu przez Abonenta lub osoby przy pomocy których wykorzystuje on swoje prawa i obowiązki. Administrator w przypadku naruszenia powyższego obowiązku może dochodzić odszkodowania.
2. Za straty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu przez Abonenta odpowiedzialność ponosi sam Abonent
§ 4 Dane
1. Rejestrowane dane z formularza muszą spełniać następujące warunki:
- Kategoria obiektu musi odpowiadać stanowi faktycznemu
- Dane muszą być kompletne
- Podany link www do strony internetowej obiektu nie może być subdomeną ani domeną konkurencyjnych portali dla Zanocuj.com typu: www.uKrzysia.nazwaportalu.pl. W serwisie mogą być umieszczane tylko i wyłącznie linki do stron prywatnych lub firmowych danego ośrodka np.: www.nazwapensjonatu.pl
- Nie dopuszcza się podawania danych o charakterze wulgarnym lub służącym obrażaniu, zniesławianiu lub pomawianiu osób, instytucji lub firm.
§ 5 Zawarcie umowy
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji danych w bazie i dokonaniu opłaty w terminie 7 dni roboczych w wysokości 99zł brutto.
2. Umowa jest zawarta na czas określony i wygasa w dniu upływu terminu ważności wpisanych danych. Umowa może zostać przedłużona na kolejny okres po dokonaniu wpłaty na kolejny okres rozrachunkowy Abonenta.
3. Podane dane z formularza zostaną zarejestrowane w terminie pięciu dni roboczych (nie licząc sobót, niedziel i świat) od daty zaksięgowania opłaty za emisję ogłoszenia przez Administratora.
4. Administrator może się zwrócić do Abonenta o podanie dodatkowych danych. Nie doręczenie wskazanych danych w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy rejestracji.
5. Za czynności związane z rejestracją, zmianą danych i utrzymywaniem Abonent wnosi opłaty w kwocie zgodnej z aktualnym cennikiem.
6. Opłaty o których mowa w niniejszym regulaminie płatne są na: Nr konta bankowego 98 2490 1044 0000 4300 4573 6627 w wyznaczonym terminie. Abonament nie podlega zwrotowi w części lub całości.
§ 6 Obowiązywanie umowy
1. Umowę zawiera się na czas 12 miesięcy licząc od daty rejestracji danych w bazie serwisu. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej przesłanej na adres Administratora (admin@zanocuj.com).
2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie związane ze złamaniem zasad niniejszego Regulaminu może zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu dostarczanego listem poleconym.
3. Podstawę do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia stanowi brak wniesienia opłaty rocznej w terminie określonym na fakturze po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty. Ponowna rejestracja lub przedłużenie danych będzie możliwe po uiszczeniu przez Abonenta opłaty zaległej, odsetek nie nalicza się.
4. Umowa może być ponadto rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa do roszczeń finansowych ze strony Abonenta jeśli:
 • Abonent złamał postanowienia umowy, co jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem regulaminu,
 • wykorzystanie wprowadzonych danych szkodzi wizerunkowi i interesom Administratora, w formularzu zostały umieszczone materiały zabronione prawem oraz ścigane na drodze postępowania karnego i niezgodne z Netykietą (np. pornograficzne),
 • z innych ważnych powodów wykazanych w oświadczeniu Administratora o rozwiązaniu umowy.
 • § 7 Postanowienia końcowe
  1. Abonent jest zobowiązany we wniosku oświadczyć, że podane w formularzach dane są poprawne i prawdziwe oraz że zostały podane według jego najlepszej wiedzy. Abonent odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub nie informowania Administratora o zmianie danych.
  2. W sprawach dotyczących rejestracji i utrzymywania danych w serwisie Administrator może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Abonenta.
  3. W przypadku zmiany regulaminu lub wysokości opłat Administrator kontaktować będzie się droga elektroniczną.
  4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora lub na stronie internetowej "www.zanocuj.com".
  5. Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego ustalenia.


  Noclegi w górach:
  - noclegi Białka Tatrzańska
  - noclegi Jelenia Góra
  - noclegi Karpacz
  - noclegi Kraków
  - noclegi Rabka-Zdrój
  - noclegi Szczyrk
  - noclegi Szklarska Poręba
  - noclegi Zakopane
  Noclegi nad morzem:
  - noclegi Darłowo
  - noclegi Dziwnów
  - noclegi Jastrzębia Góra
  - noclegi Kołobrzeg
  - noclegi Łeba
  - noclegi Międzyzdroje
  - noclegi Rewal
  - noclegi Władysławowo
  Noclegi na mazurach:
  - noclegi Bogaczewo
  - noclegi Ełk
  - noclegi Goniądz
  - noclegi Kruklanki
  - noclegi Mikołajki
  - noclegi Mrągowo
  - noclegi Sędki
  - noclegi Szczytno
  Noclegi na kaszubach:
  - noclegi Bolszewo
  - noclegi Gowidlino
  - noclegi Sulęczyno
  - noclegi Swornegacie
  - noclegi Wdzydze
  Noclegi na nizinach:
  - noclegi Ciechocinek
  - noclegi Gniezno
  - noclegi Kazimierz Dolny
  - noclegi Kraków
  - noclegi Łódź
  - noclegi Malbork
  - noclegi Warszawa
  - noclegi Wrocław
  Zanocuj.com
  Copyright © 2007-2013
  Zanocuj.com